Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 13


Điện ngày 03/8/1959 của Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh và Tỉnh uỷ Cam Túc nhiệt liệt hoan nghênh Người sang thăm Tân Cương. 
Nguồn: Lưu trữ Trung Quốc.
1959 年 月 日刘少奇主席寄给胡志明主席和 的热烈欢迎他们来新建访问的电函。
资料:中国档案


Điện Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ gửi Hồ Chí Minh: Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch đến thăm Tân Cương. Ngày 3/8/1959. Gửi tỉnh uỷ Cam Túc đề nghị chuyển bức điện sau: Đồng chí Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam DCCH.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch sau khi nghỉ từ Liên Xô trở về đến thăm Tân Cương Trung Quốc, chúc Chủ tịch có những ngày thật thoải mái tại đây.

Tôi thành tâm cảm ơn Chủ tịch đã gửi lời chúc mừng thắm thiết kỷ niệm 32 năm thành lập Quân đội giải phóng ND Trung Quốc.

Chúc Chủ tịch luôn khoẻ.
Lưu Thiếu Kỳ
Ngày 3/8/1959

Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét