Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông và sự nghiệp gián điệp tại Việt Nam (1945 - 1969) - Kỳ 21


Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Hội Việt Hoa Hữu Nghị

Ngày …. tháng….năm 1953

Kính gửi chủ tịch Mao Trạch Đông
Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
Kính thưa Chủ tịch .
Hội Việt Noa Hữu Nghị chúng tôi, đại biểu nhân dân Việt Nam, xin kính biếu Chủ tịch hai con voi là đặc sản của đất nước Việt Nam, để tỏ tấm lòng kính mến của nhân dân Việt Nam, đối với Chủ tịch, vị lãnh tự vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, một trong những vị lãnh đạo của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, và là người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi xin kính chúc Chủ tịch mạng khỏe, sống lâu đề lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giúp Triều chống Mỹ thắng lợi, kiến thiết Trung Quốc mọi thành công, tăng cường lực lượng bảo vệ hòa bình Châu Á và thế giới.
Dưới sự lãnh đạo và giáo dục của Chủ tịch.Hồ Chí Minh kính mến và Đảng Lao Động Việt Nam, nhân dân Việt Nam xin hứa sẽ ra sức học tập tư tưởng của Chủ tịch, học tập tinh thần và kinh nghiệm quý báu của nhân dân Trung Quốc, kháng chiến mạnh hơi nữa để giành độc lập, thống nhất hoàn tào cho Tổ quốc, đồng thời góp phần bảo vệ hòa bình Châu Á và thế giới, chúng nguyện ngày càng thắt chặt tình hữu nghị Việt-Hoa và chúc tình Hữu Nghị Việt Hoa bền chặt mãi mãi.
Nay Kính
Việt Hoa Hữu Nghị
Hội Trưởng
Ký tên :
Thi Sơn/HCM


Ngày 26 tháng 12 năm 1954 Hồ Chí Minh thúc Trung Quốc việt trợ
Hồ Chí Minh-Mao Trạch Đông .....[ Kỳ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 ]Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét