Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)


Hồ Chí Minh ở tù Nhà đá Hà Nam. [1]
"Nhật báo "Nichinichi News" Đài Loan, ngày 12 tháng 11 - ngày 7 tháng 12 năm 1938, loan tải một loạt bài có liên quan đến người tù chính trị Hồ Tập Chương (Huji Zhang) tại Quảng Châu. Trong thời gian, quan hệ chính trị đưa đến một hậu quả giữa cố ý liên kết với nhau. Hơn nữa, "Nhật báo Nichinichi News" nêu ra toàn bộ báo cáo có bằng chứng trực tiếp chỉ vào một người Hồ Tập Chương (Huji Zhang-胡集璋) tức là Hồ Chí Minh sau này.

Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 8 (Huỳnh Tâm)


Gián điệp Hồ Chí Minh nằm vùng trong Quốc Dân Đảng. [1]
Mùa thu năm 1938, Hồ Chí Minh rời Moscow, Liên Xô. Tham gia vào quốc phòng của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, xây dựng lại bộ phận liên minh chiến tranh Quốc-Cộng. Như trước đây hai bên đã ký vào tháng 8 năm 1937 tại Moscow, còn gọi là  thỏa thuận Nam Kinh, lưỡng đảng hợp tác kêu gọi đóng góp tài chính cho chiến tranh, chống lại cuộc xâm lược Nhật Bản. Năm 1938-1944,

Phơi bày những ẩn số của Hồ Tập Chương - Kỳ 7 (Huỳnh Tâm)


Vào giữa tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh chấp nhận tuyên bố "Thông điệp biên giới", ngừng chiến tranh với Nhật Bản, sau ngày 13-15 tháng 8, có cuộc họp của Đảng Cộng sản Đông Dương tại tỉnh Tuyên Quang, cho công việc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng, đảng Cộng sản tổ chức một hội nghị tại trụ sở chính của Việt Minh (AU) chọn thời điểm quyến định cướp chính quyền. [1]